Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PRE NÁKUP CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD

www.mydlopreteba.sk

Katarína Škvareninová - Ferris Family

so sídlom:

Bošianska cesta 531/22 956 33 Chynorany

IČO: 43245226

DIČ: 1077078992

zapísaná v Živnostenskom registri, Okresný úrad Prievidza,  Číslo živnostenského registra: 470-12827 


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú predaj a kúpu tovaru a určujú zásady obchodných vzťahov medzi kupujúcim a predávajúcim v prípade, ak predávajúcim je Katarína Škvareninová - Ferris Family

ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.mydlopreteba.sk
Kupujúci vyjadruje svoj súhlas slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, bez nátlaku a tiesne s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom okamihom odoslania objednávky predávajúcemu.
Kupujúci výslovne prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 1. Identifikácia zmluvných strán

Vymedzenie pojmov

 1. Na účely obchodných podmienok rozumieme pod pojmom zmluvné strany:

  A.Predávajúci: www.mydlopreteba.sk

Katarína Škvareninová - Ferris Family

Sídlo: Bošianska cesta 531/22 956 33 Chynorany
IČO: 43245226
DIČ: 1077078992
zapísaná v Živnostenskom registri, Okresný úrad Prievidza,  Číslo živnostenského registra: 470-12827

 

Tel.: +421918747041
E-mail: info@mydlopreteba.sk
Bankové spojenie : IBAN: SK17 1100 0000 0029 3582 5672
Prevádzková doba: Príjem objednávok cez e-shop je non stop
Informačné oddelenie: Pracovné dni od 08:00 do 18:00

Orgán Dozoru:  (ďalej len ,,predávajúci“)

B.Kupujúci, spotrebiteľ
Fyzická alebo právnická osoba (spotrebiteľ v zmysle zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zák. Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov), ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou Vor shops s.r.o.. odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.mydlopreteba.sk (ďalej len ,,kupujúci, alebo spotrebiteľ“)

2. Na účely obchodných podmienok sa rozumie pod pojmom:
a, tovar– produkt, výrobok, súčasť výrobku alebo služba, ktorý je predávajúci oprávnený poskytovať na účely jeho konečného predaja spotrebiteľovi podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v súlade so zápisom predmetu činnosti v Obchodnom registri,
b, objednávka- verejne prístupný formulár určený na objednanie a následnú kúpu tovaru kupujúcim,
c, zásielka– tovar podľa objednávky určený na doručenie kupujúcemu,
d, potvrdenie objednávky predávajúcim– uzatvorenie kúpnej zmluvy,
e, kúpna cena– cena platná v deň odoslania objednávky kupujúcim,
f, dodacia lehota– lehota, ktorá je garantovaná predávajúcim a je uvedená pri konkrétnom druhu tovaru,
g, výrobca – osoba oprávnená poskytovať tovar na účel jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti,
h, tovar na špeciálnu objednávku– tovar na objednávku, ktorý je vyrobený podľa konkrétnych požiadaviek kupujúceho a nie je typizovaný v internetovej ponuke predávajúceho ani v katalógovej alebo inej ponuke výrobcu. Za tovar na špeciálnu objednávku sa považuje tiež tovar, ktorý sa nenachádza skladom u výrobcu.

 1. Povinnosti a záväzky zmluvných strán
 2. Predávajúci sa zaväzuje, že :
 • dodá kupujúcemu požadovanú kvalitu, rozmer, druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky,
 • vystaví a dodá kupujúcemu spolu so zásielkou faktúru (daňový doklad),
 1. Kupujúci sa zaväzuje že:
 • prevziať objednaný tovar,
 • pred prevzatím a zaplatením zásielky dopravcovi tovar riadne skontroluje. Zodpovednosť za poškodenie zásielky v priebehu jeho prepravy nesie prepravca. V prípade, že je prepravný obal viditeľne poškodený, zásielku rozbaľte a skontrolujte, či je tovar poškodený. Ak áno ihneď na mieste spíšte s vodičom prepravcu zápis o reklamácii a zásielku pošlite späť. O tejto situácii je potrebné bezodkladne informovať na info@mydlopreteba.sk, alebo na tel. č.: +421 918 747 041.
 • V prípade reklamácie mechanického poškodenia, ktoré nebolo možné zistiť ihneď pri preberaní zásielky, je kupujúci povinný túto reklamáciu uplatniť okamžite po zistení závady, e-mailom, kde bude uvedené meno, priezvisko, adresa kupujúceho, telefonický kontakt, číslo objednávky a opis poškodeného tovaru.
 • skontrolovať tiež počet balení a tento počet zapíše do prepravného listu, ktorý podpíše pri preberaní zásielky. Je to nevyhnutné pre prípad, že by nebola dodaná niektorá súčasť celej zásielky.

 

III. Vystavenie a zrušenie objednávky

 1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.mydlopreteba.sk. Kupujúci môže tovar objednať tiež e-mailom na adrese info@mydlopreteba.sk, alebo telefonicky na tel. +421 918 747 041
  2. Pre platnosť elektronickej objednávky je potrebné pravdivé a vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho.


Objednávka musí obsahovať:

 • presnú špecifikáciu tovaru a jeho počet,
 • cenu za mernú jednotku tovaru a celkovú cenu,
 • cenu za dopravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia tovaru.
 • Ďalej musí objednávka obsahovať pravdivú identifikáciu týkajúcu sa osoby kupujúceho:

- ak je kupujúcim fyzická osoba, je nutné uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu doručenia
- ak je kupujúcim právnická osoba, je nutné uviesť obchodné meno, sídlo, telefónne číslo, IČO, DIČ, (IČ DPH ak je kupujúci platiteľom DPH), meno a priezvisko kontaktnej osoby, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu a adresu doručeniu, v prípade, ak sa nezhoduje s fakturačnou adresou.

Potvrdenie objednávky

Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou a následne telefonicky a to maximálne do 24hodín v pracovných dňoch od odoslania objednávky (neplatí pri telefonických objednávkach). Momentom potvrdenia objednávky predávajúcim dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

Zrušenie objednávky

a, kupujúcim,
b, predávajúcim

Kupujúci
má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Zrušenie objednávky môže kupujúci urobiť e-mailom na adresu info@mydlopreteba.sk, alebo písomne priamo na adresu sídla predávajúceho.

 • Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku

Predávajúci
má právo zrušiť objednávku pred záväzným potvrdením bez udania dôvodu. Predávajúci môže tiež zrušiť objednávku po jej potvrdení z dôvodu, že vybraný tovar sa už nevyrába, nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje neodkladne v uvedenej lehote informovať kupujúceho za účelom ďalšieho postupu. V prípade, ak kupujúci už zaplatil celú alebo časť kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu (po dohode s kupujúcim) v najkratšom možnom termíne, max do 14 kalendárnych dní.
Predávajúci si tiež vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, ak nie je možné objednávku potvrdiť, lebo kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať na zadanú e-mailovú adresu, resp. telefonicky,...).

 1. Kúpna cena, platobné podmienky
 2. Tovar je vo vlastníctve predávajúceho až do okamihu úplného zaplatenia jeho ceny kupujúcim.
  2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade chýb a zmien dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach sa predávajúci zaväzuje kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený od zmluvy odstúpiť.
  3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.
  4. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.
  5. Cena za jednotlivé kusy tovarov je uvádzaná vrátane platnej DPH.
  6. Predávajúci prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach predávajúceho v deň odoslania objednávky. Zľavy sú poskytované prostredníctvom akcií.
  7.Kupujúci môže za tovar zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • Prevod na účet/Vklad na účet
 • Cez Shoptet PaY platobný portál
 • Na dobierku

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.,
Číslo účtu IBAN: SK17 1100 0000 0029 3582 5672

Číslo účtu: 2935825672/1100


Ako variabilný symbol sa uvádza číslo objednávky, prípadne kupujúci uvedie do poznámky tiež svoje meno a priezvisko. Pri tomto spôsobe platenia je kupujúci povinný zaplatiť za tovar vopred vo výške 100% z celkovej ceny zásielky. Objednávka bude potvrdená kupujúcemu až v deň  pripísania ceny na účet predávajúceho. Ak nebude suma pripísaná do 3 pracovných dní, objednávka bude stornovaná automaticky.

 

 • Zásielkovňa

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri jeho prevzatí od kuriéra ak si vybral platbu na dobierku. Zaručujeme dodanie tovaru priamo na adresu zákazníka.

 1. Dodacie lehoty, podmienky a termíny
 2. Adresou doručenia sa rozumie dodacia adresa uvedená kupujúcim v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím vlastných prostriedkov alebo s využitím kuriérskych služieb.
  2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu. Pred dodaním bude kupujúci vopred telefonicky kontaktovaný. V deň preberania zásielky bude dopravca telefonicky kontaktovať kupujúceho pred príchodom.
  3. Doba pre dodanie tovaru je zverejnená pri každej položke v internetovom obchode www.mydlopreteba.sk
 • pri tovare „na špeciálnu objednávku“ je predbežná dodacia lehota oznámená kupujúcemu pri telefonickom potvrdení objednávky. V prípade predĺženia predbežnej dodacej lehoty zo strany výrobcu sa predávajúci zaväzuje kupujúceho neodkladne informovať.

Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežne aplikovaných obaloch.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou.

 1. Poštovné a balné
 2. Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak, ako je to uvedené v objednávke. Doručenie tovaru je do 3 pracovných dní od expedície od nás.

Doprava na odberné miesto Zásielkovňa.sk

objednávka do hmotnosti 5 kg (vrátane balenia) - 2.50 € s DPH pre Slovenskú republiku

Platba na dobierku 

Zásielka musí mať hmotnosť do 5 kg a maximálna hodnota zasielaného tovaru je 700 €.

Pobočky systému Zásielkovňa.sk nájdete tu.

 

DOPRAVA ZDARMA

nad sumu 50 €

 

VII. Odstúpenie od zmluvy

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.).
3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Informácia pre kupujúceho:
Kontaktujte nás (písomne, doporučene), že žiadate o odstúpenie od zmluvy. Uveďte číslo faktúry, druh tovaru a dátum nákupu:
Pokiaľ ste tovar prevzali, zašlite ho späť na adresu : 

Katarína Škvareninová - Ferris Family

so sídlom: Bošianska cesta 531/22 956 33 ChynoranyTovar bude prevzatý späť len za predpokladu, že budú splnené nasledujúce podmienky:

 • tovar bude v zo všetkými náležitosťami.
 • nesmie byť použitý
 • musí byť vrátený kompletný (vrátane príslušenstva a priloženej dokumentácie) s originálnym dokladom o kúpe, a vyplneným tlačivom odstúpenia od zmluvy, ktoré nájdete v emaily potvrdzujúcom Vašu objednávku.

Tovar odporúčame poslať doporučene a poistene, keďže ako predávajúci neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené prevodom na bankový účet a to najneskôr do 14 dní po fyzickom prijatí nepoškodeného tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru či inak odporujúcemu požiadavkám sa termín vrátenia peňazí posúva do doby, kým budú chýbajúce časti dodané, tak, aby stav tovaru plnohodnotne zodpovedal stavu pred jeho dodaním kupujúcemu. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť, alebo bude uschovaný na adrese:

Katarína Škvareninová - Ferris Family  Bošianska cesta 531/22 956 33

VIII. Záručná lehota

 1. Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
  2. V prípade, ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri prevzatí tovaru riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Rozhodujúcim dňom je deň vystavenia faktúry predávajúcim.
  3. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.
 2. Reklamácie

Reklamácie sú vybavované telefonicky na tel. č.: ++421 918 747 041 v pracovných dňoch (pondelok – piatok) od 8:00 do 18:00 e-mailom na info@mydlopreteba.sk, alebo poštou na adrese:

Katarína Škvareninová - Ferris Family

so sídlom: Bošianska cesta 531/22 956 33

. Podrobnosti o zodpovednosti za vady, spôsobe a podmienkach reklamácie stanovuje reklamačný poriadok.

 1. Ochrana osobných údajov
 2. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
  3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
  4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
  5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
  6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
  7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
 3. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pravidlá alternatívneho riešenia sporu

 1.  Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na info@croper.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
  2.    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3.    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
  Ďalšie informácie
  Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku (znenie od 1.2.2016).

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak
  2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
  3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov..
  4. V prípade sporov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok sa pokúsia zmluvné strany tieto vyriešiť dohodou. Za predpokladu, že nedôjde k vyriešeniu sporov týmto spôsobom, rozhodne vo veci vecne a miestne príslušný súd.
  5. Ak sa v jednotlivých ustanoveniach neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z obsahu obchodných podmienok musia byť voči druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom, faxom alebo odovzdané osobne. V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v tejto zmluve, a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu zmluvnej strany uvedenú v danom čase v zákonom stanovenom registri. Účinky doručenia písomných podaní sú na účely tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v odbernej lehote, a to dňom kedy sa príslušné podanie vrátilo odosielateľovi ako nedoručené, a tiež dňom keď jeho prevzatie adresát bezdôvodne odmietol.

 

 

Späť do obchodu