Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 1. Katarína Škvareninová - Ferris Family
  Bošianska cesta 531/22 956 33 Chynorany zapísaná v Živnostenskom registri, Okresný úrad Prievidza, číslo živnostenského registra: 470-12827
   je prevádzkovateľ internetového obchodu www.mydlopreteba.sk vydáva v súlade s ust. § 18 zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, tento reklamačný poriadok, ktorým sa spotrebitelia informujú o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb (ďalej len "reklamácia") vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 2. 2. Záruku na tovar poskytuje predávajúci podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Vo všeobecnosti je záručná doba 24 mesiacov pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka (zák.č. 40/1964 Zb. v platnom znení).
  3. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste (pokiaľ je tento súčasťou balenia) a týmito obchodnými podmienkami. 
  4. V prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu v ktorom je táto záručná doba upravená. 
  5. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
  6. Reklamovať je možné iba tovar zakúpený u predávajúceho a uplatnenie práva na reklamáciu je možné len u predávajúceho. Adresy a telefónne čísla nájde kupujúci v časti ”KONTAKT“ na internetovej stránke www.mydlopreteba.sk alebo sa môže informovať na telefónnom čísle ako aj e-mailom na adrese info@mydlopreteba.sk
  7. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

  8. Tovar môže kupujúci reklamovať písomne na adrese:
 • Katarína Škvareninová - Ferris Family
 • Bošianska cesta 531/22 956 33 Chynorany
 • prípadne e-mailom alebo telefonicky.

  Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu predložiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený a v takom stave aby bolo možné jeho identifikovanie (výrobné číslo a pod.). 
  10. K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru resp. faktúru a podrobný popis vady. Súčasne je povinný predložiť predávajúcemu riadne a čitateľne vyplnený záručný list (pokiaľ mu bol odovzdaný), na ktorom je uvedený dátum predaja, typ výrobku, pečiatka predajne a podpis predajcu spolu s reklamačným protokolom (stiahnuť si ho môžete na konci reklamačného poriadku). Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. 
  V osobitných prípadoch, predávajúci nemusí od kupujúceho požadovať predloženie záručného listu.
  11. V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený neuznať reklamáciu.
  12. Oprávnenie na uplatnenie záruky zaniká v prípade, že kupujúci reklamuje tovar po skončení záručnej doby. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie a pod.), neodbornou montážou, nedodržaním zásad používania (v rozpore s návodom na obsluhu), alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou, alebo ak došlo k poškodeniu výrobku akýmkoľvek zavinením kupujúceho. Za takto vzniknuté vady predávajúci nezodpovedá. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním, prípadne vady, ktoré vzniknú prirodzeným opotrebením veci.
  13. Záruka sa tiež nevzťahuje na: 
  - tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom
  - produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi
  - na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky
  - tovar u ktorého vypršala dňom odoslania do opravy záručná doba.
  - poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom.
  - vady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob výrobku
  - poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu
  - výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie.
  14. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. 
  15. V prípade, ak sa preukáže, že reklamovaná závada bola spôsobená kupujúcim – napr. poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo spôsobom vyššie uvedeným a pod., takáto reklamácia bude zamietnutá.
  16. Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
  17. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: 
  - odovzdaním opraveného tovaru, 
  - výmenou tovaru,
  - vrátením kúpnej ceny tovaru,
  - vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  - odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
  18. Ak sa v priebehu reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Právo na výmenu veci alebo právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj v prípade ak sa jedná o odstrániteľnú vadu, avšak kupujúci nemôže pre opätovný výskyt tejto vady ani po tretej oprave vec riadne užívať.
  19. Ak dôjde k výmene reklamovaného výrobku za nový, začne plynúť záručná doba od prevzatia nového výrobku. V prípade, ak bola vymenená súčiastka na veci, začne plynúť záručná doba vzťahujúca sa na túto novú súčiastku od prevzatia tejto novej súčiastky. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. 
  20. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar resp. výrobok v záručnej oprave. 
  21. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
  22. Ustanovenia tohto reklamačného poriadku sa použijú primerane v závislosti od charakteru služby aj na reklamáciu vád kupujúcim zakúpených služieb, pokiaľ nevyplýva niečo iné z platných právnych predpisov alebo príslušných podmienok poskytnutia týchto služieb. 
  23. Kupujúci nezasiela reklamovaný tovar predávajúcemu na dobierku. Takto zaslaný tovar predávajúci neprijme a vráti ho späť.
  24. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 
  25. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu t.j. predávajúci. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené v záručnom liste, resp. v prípade potreby tieto informácie poskytne na požiadanie predávajúci telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 

FOLRMULÁR PRE UPLATNENIE REKLAMÁCIE : 

Vyplnený formulár si vytlačte a spolu s tovarom a dokladmi o kúpe prípadne záručným listom pošlite na adresu:

Katarína Škvareninová - Ferris Family

Bošianska cesta 531/22 956 33 Chynorany

alebo e-mailom na : info@mydlopreteba.sk

 

 

Späť do obchodu